Skip to content

Stadgar

§1 Förening och säte
Proknekt är en ideell förening med säte i Sverige

§2 Syfte
Föreningens syfte är att historiskt återskapa utrustning och miljöer baserat på de tyska landsknektarnas liv och leverne under 1500-talet.

§3 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§4 Verksamhet
Till grund för hur verksamheten i Proknekt skall genomföras ligger styrdokument bestående av denna Stadga samt Policydokumentet

§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december

§6 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa styrdokument och betalar medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften gäller från dess att avgiften betalas fram till nästa ordinarie årsmöte.
Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.
Medlem som motverkar föreningens syfte kan, efter att ha blivit tillbörligt varnad, uteslutas ur föreningen av föreningens styrelse.

§7 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen ska leda och fördela arbetet i föreningen under verksamhetsåret enligt den verksamhetsplan som antas på årsmötet. Styrelsen ska också verkställa övriga beslut som tas på årsmötet samt ansvara för föreningens ekonomi och medlemslista.
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare, fyra (4) ledamöter samt en (1) suppleant.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Alla poster väljs på ett år. Valbar är medlem i föreningen.

§8 Revisor
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet minst en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning
På årsmötet väljs en valberedning om minst två personer varav en är sammankallande. Valbar är medlem i föreningen. Om ingen valberedning kan väljas på årsmötet, ansvarar styrelsen för att tillsätta en valberedningsgrupp.
Sittande styrelseledamot är inte valbar till valberedningen. Avgående styrelseledamot är valbar.
Valberedningen skall till nästkommande årsmöte föreslå en ny styrelse, med sammansättning enligt §7. Nominerade till ordförande och kassör måste specificeras. Valberedningen får inte, annat än i särskilda fall, nominera medlem i valberedningen. Annan föreningsmedlem kan dock, under årsmötet, nominera medlem i valberedningen till en styrelsepost.

§10 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före februari utgång varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet ska vara behörigt måste alla medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Valberedningens förslag på ny styrelse skall skickas ut tillsammans med möteshandlingarna. Årsmötets handlingar skall skickas ut minst två veckor innan mötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötet öppnas
2. Mötets behörighet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8. Ekonomisk berättelse för förra året
9. Revisorernas berättelse från förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Valberedningens förslag
12. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Inkomna motioner
17. Årets verksamhetsplan
18. Årets budget
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

§11 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. Extra årsmöte skall hållas senast inom tre månader om styrelsen blir mindre än fem ledamöter eller om ordföranden avgår. Extra årsmöte skall hållas inom fem veckor från det att begäran inkom till styrelsen. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Årsmötets handlingar och kallelse skall skickas ut minst två veckor i förväg.

§12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§13 Rösträtt
Alla betalande medlemmar äger rösträtt på årsmöte och stormöte.
En betalande medlem som ej kan närvara vid årsmöte eller stormöte kan skriva en fullmakt till en närvarande medlem som då har rätt att föra dennes talan samt rösta å dennes vägnar. Fullmakten kan vara generell för hela mötet eller specifik för en enskild fråga. Det är viktigt att i fullmaktens text specificera hur fullmaktsgivaren ställer sig i frågan så att det står bortom allt rimligt tvivel.
På styrelsemöte äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal sker diskussion och ny omröstning.

§14 Ändring av styrdokument
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.
Policydokumentet kan justeras på ordinarie eller extrainsatt stormöte. Ändringar sker med enkel majoritet.

§15 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§16 Uteslutning/nekat inträde
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem eller neka person inträde i Proknekt om styrelsen anser att denne kan innebära en fara för föreningens medlemmar eller om dennes medlemskap skulle strida mot direktiv i föreningens styrdokument.
Beslutet kan överklagas genom en medlemsomröstning, vid ett års- eller stormöte, med 2/3 majoritet.
En medlem som uteslutits ur föreningen får ej tillbaka sin medlemsavgift eller eventuella avgifter inbetalade för kommande evenemang.