Skip to content

Exercisreglemente

Grunder

Knektar i grupp framförs av Kapten. Kapten kan till sin hjälp ha en eller flera Väblar. Kapten ger order som skyndsamt åtlyds. Knektar tilltalar kapten med ”Kapten”. Kapten tilltalar knektar med ”Knektar”. Om risk för missförstånd om vem som åsyftas föreligger så åläggs talaren att vara tydlig.
I strid repeteras alla kommandon av alla, en gång.

Formation

En formation består av kolonner och led. Kolonn är en rad med knektar framför respektive bakom varandra. Led är en rad med knektar som står bredvid varandra.

På kommandot ”Uppställning!” gör knektar uppställning. Den knekt som hinner först ställer sig framför Kapten, och är därmed rättknekt. Övriga fyller på i ett för uppställningsplatsens yta lämpligt antal kolonner. Om Kapten så önskar kan det förtydligas med ”I fyra kolonner, Uppställning”.

Normalt bärs fana/fanor i täten, varför fanbäraren bör stå som rättknekt.

På kommandot ”Rättning!” kontrollerar knektar att man står på lagom avstånd till kamraten framför och till vänster. Lagom avstånd framåt är två utsträckta armar. Lagom avstånd i sida är en utsträckt arm. Knekt skall kunna gå mellan kolonnerna, och rida mellan leden. Rättknekten står alltid rätt, trots bristen på kamrater framför och till vänster.

På kommandot ”Vänster(/Höger) om!” roterar knekt ett kvarts varv i sagda riktning. Rotationen sker med knektens stångvapen som centrumpunkt. På kommandot ”Helt om!” roterar knekt två gånger åt höger.

På kommandot ”Täta Vänster(/Höger)!” så tätas formationen åt sagda håll. Kolonnen längst till vänster(/höger) kvarstannar.

På kommandot ”Gör plats!” så tätas åt både höger och vänster, för att lämna plats i mitten för artilleri, vagnar eller annat i formationen.

På kommandot ”Återgå!” så återgår knektar till normala sidoavstånd.

Vapenformer

Vapen bärs alltid i höger hand, då knektar av naturen är högerhänta.
På kommandot ”Vapen för fot!” ställer knekt sitt stångvapen på marken.

På kommandot ”Vapen redo!” lyfts vapnet rakt upp, och hålls med två händer så att det fortsätter peka rakt upp. Vapnet skall inte röra knekts överkropp.

På kommandot ”Vapen på axel!” lutas vapnet bakåt mot axeln. Överdriven lutning bör, med hänsyn till bakomvarande kamrater, undvikas.

På kommandot ”Fäll vapen!” fälls vapnet ett åttondels varv framåt, eller så mycket som krävs för att passera hinder med bibehållande av framförvarande kamrats hälsa.

På kommandot ”Släpa vapen!” sänks vapnet tills det når marken. Vartefter knekt fortsätter marschen framåt fortsätter vapnet matas ut, tills knekt håller strax under vapnets huvud och stången släparefter. Kommandot ges endast under marsch.

Marsch

Knektar förflyttar sig i takt.
På kommando ”Framåt – marsch!” påbörjar samtliga knektar marsch framåt, med början på vänster fot. Om vapnet står för fot lyfts det utan order till ”vapen redo”.

Rättknekten är ansvarig för att hålla en jämn och marschvänlig takt. Riktvärdet är 112-116 steg per minut och en steglängd av 85 cm räknat från häl till häl, men måste anpassas efter i formationen ingående knektars fysiska förutsättningar. Om fältmusiker finns övertar dessa ansvaret att hålla en marschvänlig takt.

Kapten kan vid behov kommendera ”Öka(/Minska) Steglängd(/Takten)”.

På kommandot ”Halt!” (som alltid ges på vänster fot) tar knekt ett steg med höger fot, därefter ett steg med vänster fot, och samlar därefter ihop den högra foten bredvid den vänstra och står still utan att ramla.

På kommandot ”Sväng Höger(/Vänster)!” så sänker rättknekten steglängden något, och gör en långsam sväng ett halvt varv i anbefalld riktning, så att formationen bibehålls. Vid högersväng tar den högraste knekten i täten tillfälligt över som rättknekt, tills svängen är genomförd.

På kommandot ”I kolonner – helt om!” så tar samtliga knektar i det främsta ledet och svänger ett halvt varv åt höger, och fortsätter marschen mellan kolonnerna, fast åt motsatt håll. Eftervarande knektar följer efter, så att formationen vänds helt. Knekten längst fram till vänster är nu rättknekt och därmed på rätt plats.

På kommandot ”Vänster(/Höger) om!” under marsch svänger samtliga knektar ett halvt varv i ålagd riktning och fortsätter marschen i den riktningen.