Skip to content

Policydokument

Policydokument för föreningen Proknekt

I detta dokument finns det sammanställt regler och policys att förhålla sig till vid verksamhet inom föreningen Proknekt.
Dokumentets innehåll är godkänt av föreningens årsmöte och bör ses över och uppdateras inför varje ordinarie årsmöte eller om behov finns vid extrainsatt årsmöte.

Proknekts ledord
Tillsammans är vi starka

Historia är viktigt
Föreningens verksamhet kretsar kring Landsknektarnas historia. Därför strävar vi ständigt efter att lära oss mer, samt att dela med oss av denna kunskap till varandra.
Vänskap är viktigare
Vi behandlar varandra med vänlighet och respekt. Vi mästrar inte heller de som kan mindre än oss själva, utan stöttar och peppar varandra.
Vi är inkluderande och bidrar tillsammans till en trygg miljö inom föreningen
Vi arbetar aktivt för att vara en inbjudande förening, där alla som vill får delta. Vi bidrar tillsammans till en trygg miljö och vi strävar ständigt efter att förbättra vårt arbete inom trygghetsfrågor. Vi tolererar inte homo/trans/funkofobi, rasism, sexism eller andra former av diskriminering. Vi tvekar inte heller för att stå upp för varandra om så behövs.
Vi arbetar för varandra
Vi bidrar alla utifrån förmåga med tid och arbete, både på och utanför evenemang. För oss är det en självklarhet att bidra. Vi uttrycker också vår tacksamhet till de som arbetar mer än oss själva.

Deltagande vid föreningens event

Endast föreningsmedlemmar, för aktuellt år, får delta på föreningens event.
Undantag för potentiell medlem som vill ”prova på”, eller särskilt inbjudna gäster, kan göras om eventarrangören finner det lämpligt.

Vid evenemang som anordnas i samarbeten med annan grupp eller förening står resp. grupp för sina egna regler kring deltagande.

Förhållningssätt till samarbete med politiska och religiösa grupper

Föreningen Proknekt är i enlighet med stadgan en religiöst och partipolitiskt obunden förening. Detta skapar ett behov av förtydligande kring möjligheten till samarbete med organisationer som är religiösa eller partipolitiska.

Samarbetet ska ha tydligt fokus på föreningens huvudsakliga syfte, Föreningens syfte är att historiskt återskapa utrustning och miljöer baserat på de tyska landsknektarnas liv och leverne under 1500-talet. Detta kan, om så är passande, innefatta återskapande av historiskt religionsutövande eller historiska politiska sammanhang som de tyska landsknektarna kunde finna sig i.

Föreningen skall inte under samarbete tvingas sammanställas med nutida religion eller partipolitik.

Det skall tydligt visas vid annonsering och information om arrangemanget att Proknekt är en egen förening och huruvida föreningen är medarrangör eller inbjuden som gästförening.

Beslut om vilka samarbeten som anses följa detta styrdokument delegeras till Styrelsen. Vid oenighet inom Styrelsen skall frågan tas upp med Medlemsunderlaget, förslagsvis vid nästa stormöte men i brådskande fall digitalt via medlems-mail eller forumet.

Alkoholpolicy

Föreningen Proknekt arrangerar ofta/medverkar ofta vid arrangemang som innefattar en viss alkoholkonsumtion. Föreningens officiella inställning till konsumtion av alkohol är att det är individens ansvar. Dock bör en medvetenhet finnas runt föreningens aktiva inblandning i alkoholkonsumtionen.

Föreningens medel skall inte generellt brukas för alkoholinköp.

Undantag kan göras för till exempel en välkomstdrink efter samråd med Styrelsen.

Ett likvärdigt alkoholfritt alternativ skall erbjudas vid dessa tillfällen.

Transportersättning

Arrangörsgrupperna skall ha möjligheten till att utbetala upp till 50% av eventbudgeten i reseersättning till medlemmar som har genomfört transport av Proknekts utrustning till det aktuella eventet.

Skulle högre ersättning efterfrågas skall arrangörsgruppen kontakta styrelsen för överläggning angående möjligheter till ett högre belopp.

Detta förslag baseras på att vi har tillräckligt god ekonomi i föreningen för att kunna underlätta för de medlemmar som använder egna ekonomiska medel för att utföra transporten av materialet som vi alla gemensamt nyttjar under våra event.

Reseersättningen ska inte ge någon ekonomisk vinning eller ses som en sådan, utan är enbart en ersättning för utlagda slantar.

Tidigare medlemmars tillgång till information från föreningen

Under två fulla verksamhetsår efter senaste medlemskap har man tillgång till skriftlig föreningsinformation, t.ex. utskick inför event men även bilder och liknande material. Därefter kommer man tas bort från utskickslista och/eller andra kanaler där föreningen distribuerar information.
Medlem/tidigare medlem som inte längre önskar få information kan självklart tas bort tidigare, på begäran.

Denna policy ska inte ses som en begränsning av vilka som kan få information utan endast som en riktlinje för rensning av föreningens distributionskanaler. T.ex. är eventarrangörer fria att efter eget huvud skicka information till vänföreningar, tidigare medlemmar eller gäster.

Utesluten medlem har inte rätt till föreningsinformation från den dagen uteslutningen trätt i kraft.