Skip to content

Venjansvisan

Venjansvisan (Hm, Dm)
Dikt från 1500-talet, diktad till minne av slaget vid Brunnbäcks färja
Musik: Lars-Erik Åkerlund, 2010

Kung Gösta han reser i dalarna opp,
han sade till dalkarlar sin;
”Kung Kristian ligger på Stockeholms slott,
han dricker båd mjödet och vin
I hören nu mine dalkarlar ehvad,
jag eder ska bjuda uppå,
Om i viljen följa till Stockeholms stad
att jutarne med mig nedslå”
Då svarte dalkarlarne ej till behag,
men kungen han sade igen;
”Det stodo ett slag om långfredag,
//: Vi minnas det alla väl än” ://

Så låten oss alla i herren Guds namn,
på vägen oss gifva nu snart,
Sad´kungen, att frälsa vårt fädernesland, från jutarnes
grymma medfart, Från jutarnes grymma medfart!

Strax annat sinne i dalar´ne rann,
de sade till Gösta sin kung;
”Om du vill blifva vår härhövidsman,
så följer båd´gammal och ung
Snöskräfvor* och furufnatten** i trä,
rätt pilen råkar uppå,
Ja, Kristiern, den bloderacken ock med,
skall ingalund´bättre nu gå!”
”Helt gerna är jag eder härföfvidsman”,
strax svarade konungen då,
”Allenast I ären mig trogna var man,
//: Inunder min fana blå” ://

Så låten oss alla ….

De dalkarlar svarte med friskaste mod,
som alla de varit en man;
”Vi våga väl gerna båd´lifve och blod,
mot en så grymmer tyrann”
Så foro dalkarlar med bågar åstad,
allt öfver den Tunabro,
Flere då vore dalkarlar i rad,
än konung Gösta månd´tro
De dalkarlar skynda sig fort i sitt lopp,
allt neder till Tunahed,
Större nu blef dalkarlarnes tropp,
//: Än kungen kund´öfverse ://

Så låten oss alla…

Dalkarlarne hinna till Brunnebäck fram,
där fingo de jutar i syn,
Strax flere dalpilar i vädret man fann,
än haglet nedfaller i skyn
Så körde de jutar i Brunnebäcks elf,
så vattnet dem porlade om,
De sörjde deröfver att Kristiern sjelf,
han ej der tillika omkom
Så togo de jutar nu alla till flykt,
och läto slikt ömkeligt qväd
Hin må mere dricka det porsöl de bryggt,
//: I smedjan vid dalkarlens städ ://

//: Så låten oss alla i herren Guds namn,
på vägen oss gifva nu snart,
Sad´kungen, att frälsa vårt fädernesland, från jutarnes
grymma medfart, Från jutarnes grymma medfart! ://